ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

תפילה לראש חודש ניסן מהספר הקדוש ליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש ניסןליקוטי תפילות ע'
"משכני אחריך נרוצה", כבודך הגדול והקדוש העירה והקיצה,

רבונו של עולם, מלך הכבוד, אשר מלא כל הארץ כבודך,

ובחסדך הגדול נתת לנו צדיקים אמתיים בכל דור ודור, אשר כבודך הגדול והקדוש שוכן אצלם, וברחמיך הרבים הודעת לנו כי אין דור יתום, וגם בדורות הללו הפלאת חסדך עמנו, ונתת לנו צדיקים אמתיים גדולים ונוראים,

קדוש ונורא שמם, אשר כל הכבוד דקדשה שוכן אצלם, כי הם בחינת משכן כבודך, אשר קדשת שכינת אלהותך נמשך ושוכן אצלם תמיד,

כי הם ענוים באמת שמשימים עצמם כעפר, אשר כל הבריאה עם כל פרטיה, הכל כאשר לכל עומד עליהם, והכל נמשך מהם, כי הם צדיקי יסודי עולם שהם יסוד כל הבריאה, והכל צריכים למשך אליהם לקבל חיות וקיום מהם, כי עליהם עומד הכל,

וכל ישראל כלם הם ענפים מהם, ונמשכים אליהם ומקבלים כל החיות והשפע מהם, כי הם מחיין את כלם, ויש להם כח המושך להמשיך אלהות אצלם, ולהמשיך כל בני העולם אצלם, לקרבם כלם אליך תתברך לנצח.

רבונו של עולם רבונו של עולם, יי אלהים אמת, אתה ידעת את הצדיקים האמתיים האלה שיש להם זה הכח.

אתה ידעת גדלתם וגבורתם ותפארתם ותקפם לנצח, ועצם כחם שיש להם להמשיך אליהם ולתורתם הקדושה ולדרכיהם ועצותיהם הנפלאות, כל העולם כלו.

וכמה טובות היו נצמחים על ידי זה לנצח, כי תיקון כל העולמות וגאלה השלמה המעתדת לבוא, הכל תלוי בזה.

כי ביאת המשיח תלוי, בקרבת הצדיקים.

אבל אתה ידעת רבונו דעלמא כלא, גדל עצם ורבוי הכחות המכריחים המרחיקים בכל הכחות מלהתקרב לצדיקים, כי הכח המכריח מתגבר בכל עת להפסיק ולהרחיק מהצדיקים.

רבונו של עולם, "יי איש מלחמה", מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות,

אתה יודע את כל תקף המלחמה הגדולה והנוראה הזאת שיש בכל עת בכל דור ודור, בין כח המושך של צדיקי אמת, שיש להם כח להמשיך כל העולם אצלם לקרבם להבורא יתברך שמו לנצח, ובין הכח המכריח המתגבר בכל עת נגד הכח המושך, להפסיק ולהרחיק מהצדיקים ומהשם יתברך,

וכמה וכמה נפשות שקעו במלחמה הזאת, אשר נטרדו משני עולמות על ידי הכח המכריח המפסיק שהרחיקם מן הצדיקים האמתיים. ואנן יתמי דיתמי, מה נעשה ומה נפעל, מי ילחום בעדנו, להכניע ולשבר ולבטל כח המכריח, כנגד כח המושך של הצדיקים.

רבונו של עולם, "יי עזוז וגבור, יי גבור מלחמה", עליך השלכנו את יהבינו, שאתה תלחום בעדנו, יי יריב את ריבנו, וילחם את לוחמנו, כי "אתה מרום לעולם יי", ולעולם ידך על העליונה.

חוס וחננו ורחם עלינו, ועזרנו והושיענו בזכות הצדיקים האמתיים שיש להם כח המושך באמת, שיתגבר בהתגברות גדול ונורא הכח המושך על הכח המכריח המפסיק, עד שיפל ויתבטל הכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך חס ושלום, שהם כלל כל המניעות וההרחקות וההסתות והפתוים והספקות וכל מיני מחלקת וקשיות וכל התאות ומדות רעות וכל מיני מניעות שבעולם, שכלם נמשכים מכח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתברך.

וכלם יפלו ויתבטלו בבטול גמור כנגד הכח המושך של הצדיקים האמתיים, עד אשר נזכה אנחנו וזרעינו וכל זרע עמך בית ישראל וכל העולם כלו להיות נמשכים וכרוכים תמיד אחרי צדיקי אמת,

וישליכו כלם את אלילי כספם ואלילי זהבם וכל תאותם, וילכו וירוצו אחרי צדיקים אמתיים.

ונזכה כלנו להתקרב להצדיקים אמתיים בהתקרבות גדול, ולשמע תורתם הקדושה וללמד ספריהם הקדושים, ולקים את כל דבריהם ועצותיהם ושיחותיהם הקדושות בשלמות באמת ובתמימות כרצונך וכרצונם הקדוש, עד אשר נזכה על ידי זה לשוב אליך בתשובה שלמה מהרה באמת ובלב שלם, "בשמחה ובטוב לבב מרב כל"

ותזכנו לשבר ולבטל כל התאות רעות וכל המדות רעות, ונזכה לבטל עצמנו לגמרי, עד אשר נזכה לענוה אמתיית בבחינת עפר ממש, עד שנזכה שיהיה לנו גם כן כח המושך,

ונזכה להמשיך אלהותך וקדשתך אלינו, ולהמשיך כל העולם כלו לאמונתך הקדושה ולצדיקיך האמתיים ולעבודתך ולתורתך הקדושה, אשר גלית לנו על ידי משה נביאך, ועל ידי כל צדיקי הדור האמתיים.

וזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים, ובפרט להצדיקים אמתיים ולבני הצדיקים.

ועזרנו והושיענו שנזכה לתן להם בכבוד גדול, ולהספיק להם כל צרכיהם בכבוד, ותצליח אותנו שנזכה לתן כל הצדקות שלנו להצדיקים אמתיים שהם ענוים באמת בבחינת עפר, ועל ידי זה נזכה שהצדקה שלנו תעשה פרות מיד, כמו שכתוב: "זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד",

ותצמיח לנו על ידי הצדקה כל טוב, שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום, בני חיי ומזוני וכל טוב לנצח. וברחמיך הרבים תשמרנו ותצילנו שלא נכשל לעולם בעניים שאינם מהגנים, ותסבב ברחמיך באפן שלא יגיעו הצדקות שלנו לשום עני שאינו הגון,

רק נזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים ולצדיקים אמתיים. עזרנו למען שמך, חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו לבוא לכל זה מהרה.

ועזרנו וזכנו לברח מן הכבוד בתכלית האמת.

ותמשיך עלינו כבוד דקדשה למען שמך באמת, כבוד הנמשך מהצדיק האמת שיש לו כח המושך, אשר הוא מקים את המשכן תמיד, ואצלו שוכן כל הכבוד האמת דקדשה, אשר כל זקני ישראל וראשיו ושוטריו ושופטיו מקטן ועד גדול כלם מקבלים כל כבודם וגדלתם ממנו.

זכנו לכבוד דקדשה כזה אשר על ידו יתגלה ויתגדל ויתקדש כבודך הגדול בעולם תמיד,

ותמלך על כל העולם כלו בכבודך מהרה, וכבודך ימלא כל הארץ. ויקים מקרא שכתוב: "אני יי הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן, ותהלתי לפסילים",

ונאמר: "ספרו בגוים את כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו,

ברוך יי אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו,

וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן.

תפילה לראש חודש ניסן – ליקוטי תפילות ע'

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!