ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

תפילה לפרנסה מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות

תפילה לפרנסה ברווח ולא בצמצום: תפילה ט'

ותזמין לנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים את פרנסותינו קדם שנצטרך להם, ברוח ולא בצמצום, בהתר ולא באסור, בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בבזוי, מתחת ידך הרחבה והמלאה.

ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, באפן שנזכה לעשות רצונך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה. ונזכה ברחמיך הרבים לתורה וגדלה במקום אחד.

(ליקוטי תפילות ט')

תפילה לזכות לפרנסה בקדושה: תפלה י"א

אנא יהוה, עזרני ברחמיך הרבים שלא אאבד את עולמי, חס ושלום, על ידי טרדת הפרנסה.

ותצילני ברחמיך הרבים, מפגם הל"ט מלאכות דסטרא אחרא שהם ל"ט מלקיות, שהם מטרידים את רב העולם ביגיעות וטרדות העולם הזה, אשר הם רצים כל ימיהם אחר פרנסתם ביגיעות וטרחות גדולות מאד, והם אוכלי לחם בעצבון, בזעת אפם יאכלו לחם עד שובם אל האדמה, ומאומה לא ישאו בעמלם. כי טרדת הפרנסה מבלבלת אותם כל ימיהם, ומונעת אותם מלזכר ולשים אל לבם את תכליתם מה יעשו ליום פקדה.

אנא יהוה, מלא רחמים רבים, רחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל, ותציל אותנו מכל זה, ותזכה אותנו שלא נהיה טרודים כלל בטרדת הפרנסה, ואפלו בעת שאנו מכרחים לעשות איזה עסק או משא ומתן בשביל פרנסה, תעזרנו ברחמיך הרבים שיהיה הכל בקדשה ובטהרה, באמת ובאמונה כרצונך הטוב, בלי טרדא ובלי בלבול הדעת כלל.

ונדע ונאמין כי הכל מאתך ולא על ידינו כלל, וכל עסקנו ועשיתנו במשא ובמתן ועסקי פרנסה יהיה הכל מזכך ומזקק, עד שיהיו מאירים כל הל"ט מלאכות ויכללו בט"ל אורות הנמשכים משמך הגדול. וכל הל"ט מלאכות יהיו בקדשה ובטהרה, בבחינות מלאכת המשכן.

לתפילה לזיווג הגון לחצו כאן.

תפילה לזיווג הגון | תפילה לפרנסה | תיקון הכללי לקריאה

תפילה לברכה במעשי ידינו ולהיות שמחים בחלקנו

ותברך את מעשה ידינו, ותשלח ברכה והצלחה בכל עסקנו ועשיתינו. ותזמין פרנסתנו קדם שנצטרך להם, ברוח ולא בצמצום, בהתר ולא באסור מתחת ידך הרחבה והמלאה.
"ויהי נעם יהוה אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו".

ועזרנו יהוה שנהיה שמחים בחלקנו תמיד ותהיה תורתנו קבע ומלאכתנו עראי. ואפלו באותה השעה המעוטה שנצטרך לעסק באיזה עסק או משא ומתן בשביל הכרחיות פרנסתנו. גם אז נהיה דבוקים בך ובתורתך הקדושה, ולא נשכח אותך אפלו רגע קלה.

(ליקוטי תפילות י"א)

תפילה לפרנסה ברווח: ליקוטי תפילות י"ג

אנא יהוה, זכנו בחסדיך הגדולים שנזכה להתגבר על תאוותינו ומחשבותינו הרעות, ותעזרנו שנזכה לבטל ולשבר את תאות ממון מאתנו. ואהיה שמח בחלקי אשר נתת לי יהוה, ולא אהיה אץ להעשיר ולא ארדף אחר מותרות להרבות הון מהבל.

ואפלו ההכרחיות מה שאני מכרח לעסוק באיזה עסק או משא ומתן בשביל פרנסה תזכני ברחמיך הרבים שיהיה העסק בקדשה ובטהרה לשמך הגדול. ותזכני לעשות משא ומתן באמונה ותהיה תורתי קבע ומלאכתי עראי.

ולא אטריד את דעתי ומחשבתי כלל בהמשא ומתן ואפלו בעת עשית המשא ומתן אזכה ברחמיך, שתהיה מחשבתי קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלבשת ונעלמת בכל עסקי משא ומתן ומלאכות ועסקים שבעולם.

וזכני שיהיה לי מדת הבטחון באמת בשלמות, ואהיה בוטח ביהוה תמיד, ואזכה להשליך את כל יהבי עליך ואתה תכלכלני שתתן לי עצה טובה בכל פעם בכל עניני המשא ומתן, שאזכה לידע איך להתנהג בהמשא ומתן, לדעת מה ומתי לקנות ולמכור, באפן שתצליח את מעשי ידי.

ותזמין לי פרנסתי ברוח בסיבה קלה בלי שום טרדא ובלבול כלל, למען אוכל לעשות רצונך ולעסק בתורתך ובעבודתך תמיד.

אנא יהוה, חוס וחמל על נפשי האמללה ועל נפשות כל בית ישראל עמך, ותבדילנו מן התועים האובדים את עולמם על ידי תאוות ממון, הטרודים כל ימיהם בעסקי פרנסתם ואוכלי לחם בעצבון. בזעת אפם יאכלו לחם עד שובם אל האדמה, ומאומה לא ישאו בעמלם. מלא רחמים רחם עלינו והצילנו מהם.

רחם רחם, הצל הצל, אותי ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל מתאות ממון, אשר זאת התאוה הרעה נתגברה ונתפשטה מאד מאד עכשו בדורות הללו, עד שאי אפשר לנו כלל להסתכל על עצמנו לישב דעתנו, לחשב היטב מה יהא בסופנו, בהאיך אנפין ניעול קדם מלכא, מחמת טרדת דעתנו ומחשבותינו בכל עת על עסקי פרנסותינו, ואפלו ההכרחיות, מבלבלין אותנו מאד מאד.

(ליקוטי תפילות י"ג)

לקריאת התיקון הכללי לחצו כאן.

תפילה לפרנסה מידו הפתוחה, המלאה והרחבה

ובכן תעזרנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, ותזכנו לשבר תאות ממון מאתנו. שלא יהיה לי שום תאוה ושום חמדה ושום השתוקקות לממון. ונזכה להיות שונא בצע לשנא את הממון בתכלית השנאה.

ותעזרנו בעת שאנו מכרחים לעסק באיזה עסק ומשא ומתן, שנזכה לעשות המשא ומתן באמונה שלמה. ונקים דברינו תמיד, ולא נחליף ולא נשנה דבורנו לעולם אפלו בשביל הון רב. וכל הון דעלמא לא יוכל להטות לבבנו חס ושלום מן האמת והאמונה, לשנות או להחליף איזה דבור מדברינו חס ושלום. וככל היוצא מפינו בשעת המשא ומתן כן נעשה ונקים תמיד בלי שום שנוי בעולם.

ותצילני ברחמיך הרבים שלא אהיה נבהל להון ולא אטריד את דעתי לרדף אחר הפרנסה חס ושלום ביגיעות גדולות ובטרחות עצומות חס ושלום. רק תשפיע עלי ברחמיך, ותטע ותקבע בלבי אמונה ובטחון שלם באמת. ואהיה בוטח ביהוה לבד, ואדע ואאמין באמת, כי לא ממוצא וממערב וממדבר הרים. כי לא בכחו יגבור איש. ואין יכלת כלל בכחי ועצם ידי לעשות חיל ועשירות כלל, רק הכל מאתך לבד. "והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל".

ואאמין באמת ובאמונה שלמה שאתה יכל להזמין לי פרנסתי בשלמות בסבה קלה, בלי שום יגיעות וטרחות וטרדות כלל.

ולא אבלבל את מחשבתי בשביל טרדת הפרנסה כלל, רק אזכה להיות חזק במדת האמונה והבטחון בך יתברך תמיד.

(ליקותי תפיות כ"ג)

תפילה לפרנסה בשפע, ברווח ובקלות, בלי דאגות

ורחם עלי והושיעני. ותן לי פרנסתי מן השמים קדם שאצטרך לה. ותתן לי ולביתי "לחם לאכל ובגד ללבש. לאכל לשבעה ולמכסה עתיק". ותזמין לי פרנסתי בלי שום טרחא ויגיעה כלל בכבוד ולא בבזוי בהתר ולא באסור בנחת ולא בצער מתחת ידך הרחבה והמלאה, ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם. וכשם שנתת מזון ופרנסה לעמך ישראל במדבר ארבעים שנה, והורדת להם את המן מן השמים, ושמלתם לא בלתה מעליהם, כן תרחם עלינו ותפתח לנו את אוצרך הטוב מן השמים. ותזמין לנו פרנסותינו בנקל בלי שום טרח ברוח גדול.

ותציל אותנו תמיד מכל מיני דאגות פרנסה, ותשפיע לנו שכל ודעת מאתך לבטח בך תמיד. ואתה תכלכלני מן השמים אותי ואת ביתי ואת זרעי ואת כל אשר לי.

ותשפיע לי כל מחסורי קדם שאצטרך להם, באפן שאוכל לעסק בתורתך ועבודתך תמיד באמת בכל לב ונפש.

ולא יבא עלי שום בלבול בעולם מטרדת הפרנסה כלל כי אני משליך יהבי עליך לבד, ואתה תכלכלני. כמו שכתוב "השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך".

(ליקוטי תפילות כ"ט)

תפילה לפרנסה טובה על פי התורה ולרצונו יתברך

ותעזרני שאהיה שלם באמונה ובבטחון בך תמיד. ולא אעשה שום פעלה ולא אעסק בשום עסק ולא אסע שום נסיעה בשביל פרנסה כלל, רק אזכה לידע ולהאמין בך באמונה שלמה ובבטחון חזק שאתה תכלכלני.

ותזמין לי פרנסתי בשלמות בביתי בלי שום נסיעה וטלטול בעולם כלל, ובלי שום עשיה ועובדא ועסק כלל. וכל נסיעתי לאיזה דרך וכל עסקי ופעלותי לא יהיו כי אם לשמך ולעבודתך לבד באמת. וכרצונך אעשה, ולא אכון בנסיעתי ועסקי שום תועלת עצמי כלל. כי הכל שלך. הנשמה שלך והגוף שלך, ובלעדיך לא ארים את ידי ואת רגלי לעשות שום עסק ושום נסיעה בעולם. "כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור".

ותזמין לי פרנסתי מאתך לבד בהרחבה גדולה קדם שאצטרך לה, באפן שאוכל לעסק בתורתך ועבודתך תמיד. ולא יהיה לי שום בלבול חס ושלום על ידי טרדת הפרנסה כלל.

ותפתח לנו אוצרך הטוב, ותתן המטר בעתו לברכה ולחיים ולשבע. ותשפיע שובע וזול בעולם. ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר. ותמשיך שלום בעולם. ויקים מקרא שכתוב: "השם גבולך שלום, חלב חטים ישביעך".

ותהיה בעזרנו תמיד, באפן שנזכה לבלות ימינו בטוב האמתי, בטוב הנצחי, לעסק כל ימינו בתורה ועבודת יהוה באמת כרצונך הטוב. ולא נסור מדברי התורה ימין ושמאל. ותורני ותלמדני תמיד את הדרך אשר אלך בה ואת המעשה אשר אעשה. "אל תעזבני יהוה אלהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי יהוה תשועתי":

(ליקוטי תפילות מ')

תפילה לפרנסה טובה ובשפע: ליקוטי תפילות ח"ב ז'

ותשפיע עלינו ברצונך הטוב שפע טובה ופרנסה טובה כי בך לבד בטחנו, כי אתה מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ.

ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד". ונאמר- "מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך".

זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות. שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו. כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתם. תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב.

(ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה ז')

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!