ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

תפילה לפסח מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א

תוכן עניינים – תפילה לפסח מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות.
תפילה כ' חלק א'
תפילה ב' חלק ב'
תפילה ל"ז חלק ב'
תפילה מ"ב חלק ב'

ליקוטי הלכות לחג הפסח

תפילה לפסח – ליקוטי תפילות כ' חלק א'

ותהיה בעזרנו, שנזכה לקבל עלינו קדשת חג הפסח בקדשה נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה גדולה, ונזכה לקיים מצות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות הראוי, בקדשה ובטהרה גדולה.

ותפתח לנו אור הדעת, ותשפיע עלינו אור קדשת המוחין העליונים, שנזכה שיהיו נמשכין עלינו בפסח כל המוחין הקדושים, מוחין דגדלות ומוחין דקטנות.

ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדושה גדולה כראוי. ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם בכונה גדולה ונוראה ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ, בקדשה ובטהרה גדולה, עד שהקול יעורר הכונה. עד שאזכה על ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות באמת. עד שאזכה לבוא לחדושי תורה אמתיים,

ואזכה להמשיך תמיד דבורים חמים כגחלי אש על ידי תפלה ותחנונים. ותזכני להתפלל אליך בהתקשרות נשמות ישראל. שתהיה תפלתנו תפלת רבים. ולא תמאס את תפלתנו. כמו שכתוב: "הן אל כביר ולא ימאס". ויתוסף ויתגדל למעלה תוספות קדשה רבה ועצומה על ידי תפלתנו.

ועל ידי זה נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון. אשר שם כתובים כל באורי התורה.

תפילה לפסח ליקוטי תפילות כ'

תפילה לפסח – ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה מ"ב

רבונו של עולם השם פה לאלם, תן לנו פה לשוח בתורתך ונפלאותיך האמתיות תמיד, "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם".

ונזכה להודיע לבנינו ולבני בנינו ולכל בני ישראל לדורותם את כל מעשה ה' ונפלאותיו אשר עשה עמנו מיום יציאת מצרים עד היום הזה, כמו שכתוב: "והודעתם לבניך ולבני בניך".

מלא רחמים זכנו אותנו ואת כל ישראל לאור העינים האמתיים, להסתכל ולראות האמת תמיד, ונביט ונראה נפלאות ה' תמיד באמת, גל עיני ועיני כל ישראל ונביט נפלאות מתורתך, אשר גלית על ידי צדיקיך האמתיים, אשר אתה לבד יודע נפלאות תורתם שגלו בעולם.

ועל ידי אור העינים יעלו כל הבקשות והתחנות אשר אנו מתפללים אל הבית המקדש. ועל ידי זה תעורר הגאלה התלויה בלב, כמו שכתוב: "כי יום נקם בלבי, ושנת גאולי באה".

ועל ידי זה תבטל מאתנו שאור וחמץ של יצר לב האדם רע שנשאר לנו מנעורנו, אשר זה השאר והחמץ שבלב, הוא המסית את האדם להרהר אחר תלמידי חכמים שבדור ולומר זה נאה וזה לא נאה. ועל ידי זה חלק לבנו, ונעלמו מאתנו השבעים ושנים צדיקים שבדורנו, ואין אנו יודעים בברור אחד מהם.

רחם עלינו למענך ותסיר ותבער ותבטל מאתנו השאר והחמץ שבלב, עד שנזכה להאמין בכל הצדיקים ולבלי להרהר אחריהם כלל, ולא לעשות שום חלוק ביניהם כלל, רק כלם יהיו נאים ואהובים ויקרים בעינינו מאד מאד.

ועל ידי זה נזכה שיתלהב לבנו בלמוד התורה בשלהובין דרחימותא. ומים רבים שהם אהבות ויראות חיצוניות "לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה", ועל ידי אהבה הזאת תכסה השכינה בכנפיה על דמהון של ישראל שלא ישלטו עליהם זרע מרעים שהם מי המבול.

ותעזור לי שאתבייש בעצמי על ריבוי פשעי ועונותי הגדולים, שפגמתי נגדך הרבה עד שארגיש שנשפכין דמי בקרבי מגדל הצער והבושה, עד אשר השכינה תכסה בכנפיה את דמי הנשפכין באהבה הקדושה.

ועל ידי זה יתכסו פשעי ממילא כי "על כל פשעים תכסה אהבה", ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי ופשעי במחילה גמורה באמת על ידי אהבה הקדושה הזאת.

תפילה לפסח מתוך הספר ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה מ"ב.

תפילה לפסח ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה ל"ז

רבונו של עולם מחיה מתים, "אלהים חיים ומלך עולם".

רחם עלינו והחיינו וקיימנו, וקדשנו וטהרנו מטמאת מת שהיא אבי אבות הטמאה, שהם הרהורי נאוף שהתגברו והתפשטו בעולם מאד, עד אשר "טבענו ביון מצולה ואין מעמד" באנו במעמקי מים ושבלת שטפתנו.

זכנו בכח קדשת מצות פורים שנזכה לקבל ולהמשיך עלינו קדשת וטהרת הפרה אדמה תמימה, לטהרנו באמת מטמאת מת בעולם הזה ובעולם הבא.

ואזכה על ידי זה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חרותנו, בקדשה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה ברחמיך לקים כל המצוות של פסח בקדשה גדולה ובשמחה וחדוה רבה.

ותעזרנו ותושיענו ותשמרנו ברחמיך הרבים, ממשהו חמץ ושאור שלא ימצא בגבולנו וברשותנו משהו דמשהו שאר וחמץ כל ימי הפסח. כי גלוי וידוע לפניך רבונו דעלמא כלא, שאי אפשר לבשר ודם בעצמו להיות נזהר ממשהו חמץ, אם לא על ידי ישועתך ורחמיך.

רחם עלינו ברחמיך הרבים, גואל חזק, רחמן אמתי, ושמרנו והצילנו ממשהו חמץ כל ימי הפסח הקדושים, ותעזרנו ותזכנו לצאת מעבדות לחרות מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול.

ונזכה לסדר הסדר של פסח בהתעוררות גדול ובהתלהבות נפלא ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה שיבואו עלינו ויאירו בנו בהארה נפלאה כל המחין דגדלות וקטנות המאירין בפסח באור גדול ונפלא ונורא.

מלא רחמים, עזרנו והושיענו לקים המצות של פורים בקדשה ובשמחה גדולה כל כך, עד שנזכה על ידי זה להיות נזהרים באמת ממשהו חמץ בפסח, ולקים כל המצות הנוראות של פסח בקדשה גדולה ובשמחה נוראה ועצומה.

רחם עלינו למען שמך, וזכנו עתה לפעל בקשתינו ברחמים אצלך, עזרנו והושיענו על פי התורה הזאת לשוב ולהתקרב אליך מהרה באמת,

הושיענו מכח קדשת הנס והישועה הנפלאה של פורים, שנזכה להתהפך מעתה מרע לטוב, ונזכה לצאת מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול.

תפילה לפסח ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה ל"ז

תפילה לפסח ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה א'

ובכן תזכנו ברחמיך הרבים שנזכה לשמר את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלש רגלים שהם פסח שבועות סכות בשמחה וחדוה גדולה רבה ועצומה, וביראה ובאהבה ובקדשה ובטהרה גדולה בתכלית השלמות כרצונך הטוב.

ואזכה לכבדם בכל מיני כבוד וענג, באכילה ושתיה ומעדנים טובים ובמלבושי כבוד, ובתפלה בכונה ושמחה גדולה ובהתעוררות גדולה.

ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלש רגלים.
ונזכה לתקן ולחדש כל השלשה מחין שבשלשה חללי הגלגלת שהם חכמה ובינה ודעת על ידי השלש רגלים, עד שנזכה על ידי זה לשבר ולבטל כל השלש תאות רעות שהם תאות ממון ותאות משגל ותאות אכילה, אשר הם היו בעוכרנו ועל ידם אבדנו מה שאבדנו ובאנו למה שבאנו.

אנא י-ה-ו-ה, אנא י-ה-ו-ה, חוס וחמל עלינו חוס וחמל על נפשנו, חמל על עוללנו וטפנו, חמל עלינו ועל כל התלויים בנו, חמל על כבודך, וזכנו מעתה וחזקנו ואמצנו ושמחנו בשמחה דקדושה, באפן שימשך עלינו כח וגבורה גדולה דקדושה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלש תאוות האלה ונזכה להמשיך הדעת דקדושה לתוך לבבינו על ידי קדושת השלש רגלים.

ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבנו, לבטל מלבבנו כל השלש תאות האלה ולא ישאר אצלנו מהם שום רשם כלל.

ותזכנו לקבל חג הפסח בקדשה גדולה זמן חרותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מח ודעת לשבר תאות ממון. ובזכות קדשת חג השבועות תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות המשגל. ובזכות קדשת חג הסכות חג האסיף תזכנו להמשיך מח ודעת לשבר תאות אכילה.

אנא י-ה-ו-ה חוס וחמל עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי אתה ברחמיך הרבים גלית לנו אלו העצות טובות קדושות איך להנצל מכל רע, והודעת לנו עצה טובה וישרה לשבר כל השלש תאוות העקריות על ידי קבלת השלש רגלים בקדשה כראוי.

אבל אתה ידעת את רע לבבנו וקשיות ערפנו ובלבול ועכירת דעתנו וגדל חלישותנו, עד אשר גם העצה בעצמה קשה עלינו לקים.

כי אין אתנו יודע עד מה שום דרך ותחבולה איך ובאיזה אפן נזכה לקבל השלש רגלים כראוי כאשר נגלה לפניך אדון כל כמה אנו רחוקים מקדשת השלש רגלים. כי פגמנו בכל תורתך הקדושה ובפרט בקדשת ושמחת שבת ויום טוב. וגם בהשלש רגלים בעצמן פגמנו פגמים הרבה מאד

אנא י-ה-ו-ה, הודיענו נא את דרכיך, ונדע איך נמצא חן בעיניך ואיך נזכה לפעל בקשתנו אצלך, באפן שנזכה להתקרב אליך באמת. ונזכה לקים כל העצות טובות האמתיות, אשר גלית לנו על ידי צדיקך האמתיים, עד שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם.

חוס וחמל עלינו, יהמו ויכמרו נא מעיך ורחמיך עלינו. מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך. זכנו וחננו ברחמיך הרבים, שנזכה כלנו לקבל כל השלש רגלים בשמחה ובחדוה רבה ועצומה עד אין סוף. ותזכנו לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב.

חוס וחמל עלינו, כי אין אנו יודעים שום דרך איך לזכות לשמחת יום טוב כי אם בכחך הגדול לבד.

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת. והנחילנו יהוה אלהינו בשמחה ובששון מועדי קדשך,

עד שנזכה בזכות וכח קדשת השלש רגלים לשבר ולבטל כל השלש תאוות רעות שהם תאות ממון ותאות נאוף ותאות אכילה.

ונזכה להיות קדושים וטהורים באמת. ותוציאנו מאפלה לאורה, מחשך לאור גדול. ונזכה להמשיך הדעת הקדושה לתוך הלב לתקן ולזכך ולטהר הלב מכל השלש תאות האלו.

ויקויים בנו מקרא שכתוב: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"

תפילה לפסח ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה א'

בדיקת חמץ בציון רבנו באומן
תפילה לפסח מליקוטי תפילות | בדיקת חמץ ברבר רבי נחמן מברסלב
תפילה לחג הפסח מליקוטי תפילות | עובדי איחוד ברסלב מכינים את היכל קבר רבי נחמן מברסלב לקראת חג הפסח תש"פ באומן
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!