ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ה בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

תפילה לפדיון נפש ולהמתקת הדינים

שליחת פתק לתפילה באומן

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

סדר תפילה לפדיון נפש ולהמתקת הדינים מהספר הקדוש ליקוטי תפילות

לבקשת פדיון נפש בציון רבי נחמן מברסלב לחצו כאן.

ותזכני ליתן תמיד מעות על פדיון לצדיקי הדור האמתיים. ותעורר ברחמיך שרש הידים הקדושים שבבינה שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה.

ויתעורר ברחמיך שם של מ"ב [מם בית], שהוא: אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה. קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא. נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם. ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם. חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך. יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך. שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ובזכות כל השבעה שמות שכל אחד של ששה אותיות המצרפים בתפלה זו בראשי תבות שהוא שם של מ"ב, על ידי זה ימתקו הדינים בשרשן.

ותעורר ברחמיך רחמים העליונים מאור הפנים, ותעורר ש"ע [שין עין] נהורין של הפנים העליונים "וחית חורתא" שהם מספר בשלו"ם. ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד, ותמשיך ותחבר ותקשר הווי"ן של השבעה שמות אלו עם העמודים. ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד "וו"י העמודים וחשקיהם כסף".

ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא סוד הכסף הטהור והקדוש, ועל ידי זה יתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל זרענו ומעל כל זרע עמך ישראל לעולם. ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך. (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו' אל נא רפא נא לו) והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם, ותשיבם לאיתניהם בקרוב. ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ותרחם עלינו ותעזר לנו ותקדשנו בקדשתך העליונה, ותזכנו ברחמיך ותתן לנו כח מאתך שיהיה לאל ידינו גם כן לעשות פדיון להמתיק דינים מכל ישראל בכלליות ובפרטיות, ולהמשיך חסד לכל הצריכים חסד, על ידי שאקבל כסף הפדיון לתוך ידי, או על ידי שתית יין המשמח בקדשה גדולה. ואזכה להרים ידי ורגלי ליהוה "אל עליון קנה שמים וארץ" באמת ובאמונה שלמה ובהתלהבות הלב דקדשה בשמחה גדולה כרצונך הטוב.

ותמשיך עלי השמירה העליונה הנמשך מחשמ"ל העליון. ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות. ותשמר צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם (ליקוטי תפילות מ"א).


ותרחם עלי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים ותבטל מעלי כל מיני דינים שבעולם, ותשמרני ותצילני תמיד מכל הדינים הקשים הנמשכין מסטרא דמסאבא מזהמת הנחש, אנא יהוה, רחמיך רבים מאד, אל תעשה עמי כחטאי ולא תגמל עמי כעוונותי, ועשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים ושמרה נפשי והצילני מדינים הקשים האלו הנמשכין דרך הסטרא אחרא.

ותרחם עלי ותהיה בעזרי, ותתן לי דעת ושכל דקדשה, לעסק בתורתך באמת, באפן שאזכה להמתיק גם כל הדינים הקדושים הנמשכין דרך הקדשה שהם בחינות גבורות יצחק, אשר כל אלו הדינים הקדושים הם לטובה, גם אותם אזכה להמתיק שיתהפכו לחסדים גמורים. מכל שכן שלא ישתלשל מהם חס ושלום שום דינים קשים רחמנא לצלן:

רבונו של עולם ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והיסורים העוברים עלינו בכלליות ישראל ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן, וכל המניעות והבלבולים המונעים ומבלבלים אותנו מעבודתך, כלם נשלחים מאתך לטובתנו, ואם אנחנו חושבים אותם לרעות חס ושלום, אלהים חשבה לטובה, כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות, ואתה מוכיח ומיסר ומנסה ומצרף אותנו לטובתנו, כמו שכתוב: "כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך".

אבל מרבוי חלישות נפשנו, מרבוי עוונותינו, ומעצם עכירת וגשמיות גופנו, אין אנו יכולים לקבל אפלו דיניך הקדושים, כי היסורים והמניעות מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל". עד אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו.

ובפרט אנכי הדל והאביון וכו' אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו', (ויפרש כל שיחתו כל המניעות והבלבולים והיסורים וההסתות והנסיונות והצירופים שעברו עליו מעודו, וכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו', כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו), ובודאי בכל מה שעבר עלי, בכלם כונתך היה לטובה, לנסותני ולצרפני על ידי אלו הענינים דיקא,

אבל מעוצם קטנות ושטות דעתי ועכירת גופי, לא יכלתי לעמד בשום בחינה דקה ונסיון קל וצרוף כל שהוא, "בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא, זמתי בל יעבר פי".

רבונו של עולם, האומר לעולמו די יאמר לצרותי די, וירחם עלי ברחמיו המרבים ברחמיו הגדולים, בכח הרחמים שחתרו והשיגו כל הצדיקים האמתיים, וימתיק ויבטל כל הדינים מעלי ומעל כל בני ביתי ומעל כל הנלוים אלי ומעל כל ישראל.

כי אין מי שיעמד בעדנו עתה בדור הזה בעוקבות משיחא באחרית הימים האלה, בעת צרה הזאת, כי אם כח וזכות כל השבעה רועים וכל הצדיקים שוכני עפר, כחם וזכותם הגדול יגנו עלינו, וימליצו טוב בעדנו, ויעשו כחכמתם הגדולה, וכרחמיהם המרבים וימתיקו ויבטלו מעלינו כל מיני דינים שבעולם באפן שנזכה מעתה להתקרב להשם יתברך באמת, ויהיה נמשך עלי ועל כל ישראל לב חדש ורוח חדשה דקדשה, ואשכח לגמרי דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות מאד.

ואזכה מעתה לחשוב רק בתורה ועבודה בקדשה ובטהרה גדולה ולהיות דבוק בך ובצדיקיך האמתיים ובתורתך הקדושה תמיד, באפן שאזכה לידע ולהבין תורתך הקדושה על בוריה ואמתתה. ועל ידי זה אזכה לרפאת את נפשי מכל מכאוביה ותחלואיה ומכותיה האנושות והרבות והעצומות מאד מאד בלי שעור וערך ומספר, אשר הרביתי להחלותה ולהכותה ליסרה ולהכאיבה, על ידי רבוי עוונותי ופשעי העצומים והרבים מאד, אשר אין שום דרך לרפאתה כי אם ברחמיך הרבים לבד ובישועתך הגדולה והעצומה, כי ממך לא יפלא כל דבר.

רופא אמת רופא חנם, רופא נאמן ורחמן, רחם עלי והעלה מהרה ארוכה ומרפא לכל תחלואי ומכאובי נפשי וגופי ברוחניות ובגשמיות, ושלח מהרה רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל (ובפרט וכו'), אל נא רפא נא להם ולנו, חיש קל מהרה.

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. כי אין לנו שום סמיכה ותקוה כי אם עליך לבד, על רחמיך העצומים לבד. וכרצונך עשה עמנו, כי בצרה גדולה אנחנו. על מי לנו להשען על אבינו שבשמים.

ורחם עלינו והושיענו לעסק בתפלה תמיד, ולהרבות בתפלות ותחנות ובקשות בכל יום ויום, ולא תשלח עלינו יסורים שיש בהם בטול תפלה חס ושלום, ולא שום יסורים שבעולם, ולא תסיר תפלתנו וחסדך מאתנו כמו שכתוב: "ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי":

ליקוטי תפילות ק"ד

"פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו. פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי. אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה. תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית".

רבונו של עולם, מלא רחמים, מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, רחם עלינו למען שמך ברחמיך הרבים והגדולים ותאיר עלינו עת רצון תמיד בזכות אבותינו הקדושים, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל.

ותפדה נפשנו מכל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים וארבע בתי דיניך הקדושים שיש לך למעלה בין שהוא קדם גזר דין בין שהוא לאחר גזר דין, מכלם תפדה נפשנו. ותמתיק ותבטל כל הדינים והיסורין והגזרות שנגזרו בהם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, בין בגוף בין בנפש בין בממון, בין בכלל בין בפרט,

כי גלוי וידוע לפניך שאין אתנו יודע עד מה איך לעשות פדיון ולבטל כל הדינים שנגזרו בבתי דיניך הקדושים. ואפלו מי שיודע לעשות איזה פדיון לבטל איזה דין שבאיזה בית דין, עדין אינו יודע לבטל כל הדינים שבכל העשרים וארבע בתי דינים, ועל ידי זה אין מועיל הפדיון שלו.

על כן רחם עלינו בכח וזכות הצדיקים הגדולים היחידים בדורותם, שהם בבחינת משה רבנו, שיש להם כח לעשות פדיון לבטל כל הדינים שבכל העשרים וארבע בתי דינים. וחוסה וחמל עלינו בכח וזכות הצדיקים האלו, ותאיר עלינו מצח הרצון תמיד כמו בשבת במנחה, שהוא הסתלקות משה שהוא עת רצון.

ועל ידי זה תפדה נפשנו ותצילנו מכל הצרות, ותמתיק ותבטל כל הגזרות והדינים שנגזרו בכל עשרים וארבע בתי דיניך הקדושים, ותצילני מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו'), ומחסרון הפרנסה, ומכל מיני צער ויסורין שבעולם, מכלם תצילנו ברחמיך הרבים והגדולים, בכח וזכות משה רבנו שנסתלק בשבת במנחה, ובכח כל הצדיקים שהם בבחינת משה, שיודעים לעשות פדיון להמתיק הדין שבכל העשרים וארבע בתי דינים:

ותעורר רחמיך הגדולים וחסדיך המרבים, ותשבר ותמגר ותכניע ותעקר ותבטל כל הכפירות מכל העולם כלו, ובפרט מכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם. וברחמיך הרבים תעורר ותמשיך עת רצון בעולם תמיד,

ותהפך השמד לרצון, בכח וזכות משה שהוא עומד בין שמד לרצון, אשר מסר נפשו כל ימי חייו לעשות גרים להוציאם משמד וכפירות ולהעלותם ולקשרם לרצון העליון, וגם עתה אחר הסתלקותו, עדין הוא עומד ומתפלל על כל הנדחים והרחוקים מאמונתך, לגירם ולקרבם אליך, ולבטל כל המינות והכפירות מן העולם, ולהעלות משמד לרצון, ולעשות גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם:

אנא יהוה רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, אשר מחשבות לבך לכל דור ודור, רחם עלינו בכחו וזכותו הגדול, ובכח כל הצדיקים האמתיים שהם בבחינת משה, שעוסקים גם כן בזה להמתיק הדין מכל העשרים וארבע בתי דינים ולבטל כל הגזרות שבכל העולמות, ולבטל כל הכפירות ולעשות גרים ולהמשיך אמונה גדולה בעולם,

רחם עלינו למענם ולמענך, וחוסה עלינו בעת צרה הגדולה הזאת, אשר המינות והכפירות מתפשטים בעולם חס ושלום מאד מאד, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, וכמעט בכל יום נתפסין כמה נפשות ברשת הכופרים, המחנכים נערים בלמודם הרע שנתפשט עכשו ללמד חכמות ולשונות וכו'. אשר אין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים ועל כח משה רבנו וכל הצדיקים האמתיים הגדולים, שיודעים להמשיך עת רצון, ולהמתיק כל הדינים שבעולם, ולהפך משמד לרצון.

רחם וחוס וחמל עלינו למענך ולמענם, ולמדנו והורנו איך לעורר את כל הצדיקים האלו שיעסקו בתקוננו ובתקון כל העולם, ואל יחרישו ואל ישקוטו בעת צרה המרה והזרה אשר בדורותינו אלה, אשר לא היתה כזאת מימות עולם.

אי שמים הפגינו בעדנו, אי שמים הקיצו לצרות ישראל, כי בעוונותינו הרבים, בצוק העתים האלה אין מי שירגיש מרירות מכאוב הצרה הגדולה הזאת בלבו היטב, ואפלו מי שמרגיש מעט מרירות הצרה הזאת, אין יודע איך להתפלל ולהמתיק הדין ולבטלו. על מי לנו להשען על אבינו שבשמים, ועל כח וזכות אבותינו ורבותינו הצדיקים הקדושים העומדים עדין ומתפללים עלינו אשר אלמלא תפלתם לא היינו יכולים להתקים חס ושלום אפלו רגע אחד.

רחם עלינו ולמדנו איך לעוררם ולהקיצם ולהוסיף בהם עז וחיל מלמטה, באפן שיוכלו לפעל בקשתם מהרה, להמתיק כל הדינים והגזרות שבכל העשרים וארבע בתי דינים, ולהפך כל הכפירות משמד לרצון. ותתפשט האמונה הקדושה בעולם, ויתרבו גרים ובעלי תשובה בעולם:

מלא רחמים "גדול העצה ורב העליליה", אדון הנפלאות, עשה כנפלאותיך, ותתן כח לצדיקיך הגדולים והנוראים, שיפעלו שתי הפעלות יחד על ידי פדיוניהם,ותפלותיהם הנוראות והנפלאות מאד מאד, שיזכו לבטל כל הדינים והגזרות של כל העשרים וארבעה בתי דינים, בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון. וגם יזכו להמתיק החרון אף ולבטל העבודה זרה והכפירות מן העולם. ולהפך משמד לרצון ולעשות גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם.

כי אתה "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה", ואתה עושה נפלאות גדולות לבדך. וברחמיך העצומים אתה יכל להושיענו בכל הישועות יחד בדרכיך הנפלאים:

רבונו של עולם רבונו של עולם, תן לנו אמונה שלמה. בטל מעלינו כל מיני כפירות ובלבולי אמונה. בטל מעלינו כל גזרות קשות. רחם עלינו ברחמים רבים, ברחמים פשוטים, שאין בהם תערבת דין כלל, באפן שנזכה מהרה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת.

רחם רחם, חמל חמל, בעת צרה הזאת כי רע ומר מאד. רע ומר, רע ומר רע ומר כי נגע עד הנפש. ולא די לנו במרירות נפשנו, כאשר יודע כל אחד בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו, אשר "כשל כח הסבל", אף גם אנו רואים מרחוק צרות ישראל בלי שעור, והעקר צרות נפשות ישראל, אשר הפילוסופים והכופרים הרשעים הארורים רוצים להתפשט חס ושלום, כאשר נגלה לפניך.

ונתוסף לזה עצם הצרה מרבוי המחלקת שבין עמך ישראל הכשרים אשר נתרבה קטגוריא בין התלמידי חכמים ובין כל הנלוים אליהם. "וליוצא ולבא אין שלום":

רבונו של עולם, אתה לבד יודע שבכח ההמתקה והפדיון הנאמר בהתורה הזאת שממתיק הדין של כל העשרים וארבע בתי דינים, אשר הצדיקים הגדולים האמתיים יודעים סוד זה הפדיון הנפלא על בוריו ולמעלה למעלה. בכח זה יש לנו תקוה עדין לצפות לישועה ולכל טוב, אף גם לקרב נפשות אליך תתברך, להכניסם באמונה הקדושה, עתה גם עתה.

על כן עדין אני עומד ומתפלל לפניך, ומתחנן ומתחבט מול רחמיך וחסדיך, ומצפה לישועתך בכל עת ורגע, כעין עבד אל אדוניו, וכעין הבן אל אביו, "עד ישקיף וירא יהוה משמים", ויחוס וירחם עלי ועל כל התלויים בי, ועל בני ויוצאי חלצי ועל כל ישראל, ויושיענו מהרה.

וימתיק ויבטל מעלינו כל הדינים שבעולם, ויפדנו ויצילנו מכל הצרות ומכל היסורין שבעולם. ויבטל כל הכפירות וכל בלבולי אמונה מעלינו ומכל ישראל ומכל העולם כלו, ויחזקנו ויחיינו ויקימנו באמונתו הקדושה תמיד. ויסבב סבות לטובה, באפן שנזכה לשוב אליו יתברך באמת ובתם לבב, חיש קל מהרה. ולא נסור מרצונו עוד ימין ושמאל.

ויקים בי מקרא שכתוב: "פדה נפשו מעבר בשחת וחיתו באור תראה. פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך. בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת. ואני בתמי אלך פדני וחנני. קרבה אל נפשי גאלה, למען אויבי פדני. כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך.

פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו. ואני תפלתי לך יהוה עת רצון, אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך":

ליקוטי תפילות תניינא (ח"ב) ג'

רופא חולי עמו ישראל, רופא אמת, רופא נאמן ורחמן, רחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל ושמרנו והצילנו מרופאים ודאקטורים. וברחמיך הרבים תקדים תמיד רפואה למכה, ותשמרנו ותצילנו שלא נבא לידי שום מחלה ומחוש וכאב כלל, ואפלו בעת אשר תשלח לנו חס ושלום איזה חולאת או מחוש על פי גזרת דיניך הקדושים והאמתיים.

אנא רחום ברחמיך הרבים, שמרנו והצילנו, שלא נטעה חס ושלום למסר עצמנו חלילה ליד הרופאים והדאקטורים, כי הן רופאי אליל כלם, המה מהבל יחד. כי אתה יודע האמת, שאין שום רופא יודע לרפאות החולאת והמחוש כראוי באמת לאמתו, אפלו הרופאים הממחים הבקיאים ומפלגים בחכמתם מאד, כי אין שום רופא ממחה וחכם שיוכל לידע לכון הסם המיחד לרפאות אותו החולה, כפי גזרת דיניך שגזרת שלא יתרפא החולה כי אם על ידי איש פלוני וסם פלוני ביום פלוני.

אשר על כן אי אפשר בשום אפן שיתרפא החולה כי אם על ידי סבות אלו דיקא שנגזרו על רפואתו, ומי הוא החכם שידע כל זה.

מכל שכן שרב הרופאים והדאקטורים הם נבערים מדעת חכמת הרפואות, ואינם בקיאים היטב בחכמת הרפואה, כי היא חכמה עמקה ויש בה חלוקים ושנויים רבים לאין שעור ותכלית, אשר על פי רב אי אפשר לכון האמת לאמתו, ובתנועה קלה הם מזיקים הרבה ומפסידים ומקלקלים יותר ממה שמתקנים לפעמים, והם הורגים ורוצחים נפשות בידים, וכמה וכמה נפשות שקעו על ידם.

כי רבים אשר מתו על ידי הרופאים והדאקטורים מאשר מתו מיתת עצמן, כאשר נגלה לפניך אדון כל, וכאשר הרופאים האמתיים מודים על זה בעצמן, שאי אפשר לידע חכמה זאת על בריה, והודו ולא בושו, שטוב יותר למנוע מרפואות:

רבונו של עולם מלא רחמים, בורא רפואות אדון הנפלאות, אתה יודע שכבר נשתקע העולם הרבה בטעות זה לעסק ברפואות, מימים ושנים הרבה, עד אשר קשה להוציאם ממבוכה זאת. ובפרט מחמת גדל הצער והמכאוב של כל סובלי חלאים, רחמנא לצלן, הם מוסרים עצמן ליד הרופאים לבקש תעלה ותרופה למכותם.

אבל רבם ככלם תוחלתם נכזבה, והרופא לא יגהה מהם מזור, כי אם ברחמיך וחסדיך העצומים, כאשר רחמיך גוברים עליהם להגהות מזורם ולחבש חלים:

על כן באתי לפניך מלא רחמים, רופא אמת, רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל בכל עת אשר נצטרך לאיזה רפואה לנו או לבני ביתנו חס ושלום, לבל נלך ונדרש אחר הרופאים, רק נדרש ונבקש את פני יהוה תמיד. ותחזק את לבבנו להאמין ולבטח בך ובצדיקיך ויראיך האמתיים.

ותעזר לנו ותושיענו שנזכה לתן ממון על פדיון נפשנו תמיד. ותזמין לנו בכל עת אנשים כשרים ויראים באמת, אשר יהיה לאל ידם לעשות פדיון נפש מהכסף אשר נתן להם, באפן שימתיקו הדין מעלינו ומעל זרענו ובני ביתנו, על ידי הפדיון נפש שיעשו עבורנו.

ואתה תמלא רחמים עלינו ותרפאנו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו ולכל מכאובינו ולכל תחלואינו,

(ובפרט להחולה פלוני בן פלוני) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. כי אין לנו שום סמיכה על שום רפואה של שום רופא שבעולם, כי אם עליך לבד אנו נשענים.

(סה)

אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חלאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בענים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאתם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה.

ויקים מקרא שכתוב: "והסיר יהוה ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך".

ונאמר: "ועבדתם את יהוה אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך". ונאמר: "ויאמר, אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני יהוה רפאך", אמן כן יהי רצון:

מוקד הישועות באומן
תפילה לפדיון נפש
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!