ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וישב

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק נפלאים מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וישב מרבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וישב מתוך חלק אורח חיים חלק א' הלכות השכמת הבוקר ד' סעיף ט"ז – י"ז

הקשר של פרשת השבוע לימי החנוכה הקדושים ולמחלוקת הידועה של בית הלל ובית שמאי

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רואה את אחיו בצאן וכו' (פרשת וישב ל"ז א-ב):

והנה ענין מחלוקת בית שמאי ובית הלל הנ"ל בעניין ההתקרבות הנפשות הרחוקות מאד מאד שאין ראוי מן הדין לקרבן, שבית שמאי אומרים פוחת והולך להעלים האור מהן שלא יתקרבו. ובית הלל אומרים מוסיף והולך, כי צריכין לעשות כלים וצמצומים כאלה באופן שיוכלו להאיר גם בהם אורו יתברך כדי שיתקרבו גם הם וכנ"ל.

בכל דור הצדיקים השלמים עוסקים לקרב את נפשות הרחוקות להשם יתברך וקמים עליהם חולקים מחמת שמידת הדין מתלבש בהם

הנה, ענין מחלוקת זאת, זהו בחינת כלל המחלוקת שבכל דור על הצדיקים השלמים העוסקים לקבל נפשות הרחוקים להשם יתברך, שרבים מאד קמים עליהם, וגם רבים מגדולי הצדיקים חולקים עליהם מחמת שמדת הדין מתלבש בהם. ועל ידי זה נכנס בלבם טינה עד שנדמה להם כאלו אינו מתנהג כראוי וחולקים עליו כאשר כבר היה לעולמים ברוב הדורות. ובפרט בימינו בעקבות משיחא שנתרבה הקטגוריא בין התלמידי חכמים מאד. וביותר על רבינו הגדול והנורא זצוק"ל על אשר מסר נפשו מנגד ועסק כל ימיו לרחם על ישראל על כל הרחוקים לקרבם להשם יתברך.

וזה בחינת מחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק, כי יוסף הוא בחינת הצדיק שעוסק לקרב להשם יתברך על ידי שמוסיף והולך האור בכל יום, כי עושה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאים באופן שיוכלו להתקרב כל מי שירצה בעולם. ועל שם זה נקרא יוסף בחינת מוסיף והולך כנ"ל. והשבטים אף על פי שכולם קדושים כי היו כולם צדיקים גדולים חלקו עליו בשביל זה וכנ"ל.

יוסף הלך בדרך אביו יעקב והיה מגייר גרים ומקרב הנפשות הרחוקות

וזה בחינת (בראשית ל"ז) 'וישב יעקב בארץ מגורי אביו' ודרשו רז"ל (מדרש רבה) שהיה מגייר גרים (כמובא בדבריו ז"ל ח"א סימן רכ"ח), וזה (שם) 'אלה תולדות יעקב יוסף', היינו שיוסף הלך בדרך אביו יעקב והיה עוסק גם כן לגייר גרים ולקרב נפשות הרחוקות.

כי כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף שזהו פירוש 'אלה תולדות יעקב – יוסף' כמו שפירש רש"י שם: שכל מה שקיבל משם ועבר מסר לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף וכו'. וכל זה נסמך לפסוק מגורי אביו שהוא מה שהיה יעקב מגייר גרים. ותיכף נסמך 'אלה תולדות יעקב – יוסף' שפירושו שמסר לו כל חכמות כנ"ל. היינו כנ"ל. כמו שיעקב גייר גרים על ידי עוצם חכמתו שהיה יודע לעשות צמצומים כאלה עד שיוכל לרפאות החולים ביותר, כמו כן היה יוסף הצדיק עוסק בזה תמיד, כי יעקב מסר לו כל חכמתו. כי עיקר החכמה הוא להכניס השגות אלקות בעולם להודיע לבני האדם גבורותיו וכו'.

מנהיגי ישראל הקדמונים היו רועי צאן

וזהו בחינת (שם) 'יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן'. רועה צאן זה בחינת מנהיג הדור שנקרא בכל מקום בשם רועה צאן. וזהו 'בן שבע עשרה שנה היה וכו'. שבע עשר בגימטריא טוב כמובא. היינו שיוסף היה טוב לכל והיה כולו טוב ועל ידי זה היה יכול לקרב הכל. כי מצא בהגרוע שבגרועים נקודות טובות ועל ידי זה קירבם להשם יתברך.

וזהו (שם) 'והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה' וכו'. שהם בני השפחות הם בחינת משפחות הירודות שבישראל שהיה מוריד את עצמו אליהם ביותר כדי לקרבם. ועל שם זה נקראים הרחוקים בני בלהה ובני זלפה. זה רמז שנאחז בהם ביותר הבעל דבר וחיילותיו שזהו בחינת 'בני בלהה' בחינת 'בלהות אתנך' וכו' (יחזקאל כ"ח) ופירש רש"י שם שדים. היינו חילות היצר הרע שהם שדים וקליפות שהם מבהלים ומבלבלים ומרשיעים את האדם. וזה בחינת 'בני זלפה' בחינת 'זלעפה אחזתני מרשעים' (תהלים קי"ט) כי חיילות היצר הרע הם בחינת בלהות וזלעפות וכל הנמשכים אחריהם נקראים בני בלהה ובני זלפה. והצדיק הגדול בחינת יוסף עוסק עמהם ומוריד את עצמו אליהם כדי לקרבם להשם יתברך.

נדמה כי הצדיק עושה מעשי נערות על מנת לקרב את הרחוקים

וזהו 'והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה' וכו' ופירש רש"י שהיה עושה מעשה נערות וכו'. כי הצדיק האמת בעוצם חכמתו מוריד את עצמו אליהם כל כך עד שנדמה כאלו עושה מעשה נערות. כי מדבר עמהם שיחת חולין ואוכל ושותה עמהם ופעמים מטייל ומשחק עמהם וכל כוונתו כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך.

וכמובא בדבריו ז"ל בכמה מקומות (ח"א סימן ס' ח"ב סימן ע"ח) כמה וכמה הצדיק מוריד את עצמו אל העולם שכל זה נחשב אצלו מעשה נערות אבל כוונתו רצויה להשם יתברך לבד בשביל לקרב הרחוקים מאד להשם יתברך שאי אפשר לקרבם כי אם על ידי זה. וזהו בחינת 'והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה' וכו' וכנ"ל:

יוסף היה רחמן ועסק בתחבולות על מנת לקרב את הרחוקים

ועל כן נקרא 'יוסף' בחינת (בראשית ל') 'אסף אלקים את חרפתי' שמאסף ומבטל כל החרפות ובושות מישראל. כי מחזירם בתשובה ומקרבם להשם יתברך. וזה בחינת (שם) 'יוסף ה' לי בן' שעל שם זה נקרא יוסף. היינו שהצדיק עוסק תמיד להוסיף ולקרב נפשות חדשות בכל פעם ומבקש תמיד מהשם יתברך על זה בחינת 'יוסף ה' לי בן אחר', שיוסף ה' לו בכל פעם תלמיד חדש שנקרא בן.

כי כל המלמד בן חבירו תורה כאלו ילדו (סנהדרין צ"ט). והוא מחפש ומבקש תמיד להוסיף ולקרב חדשים בבחינת 'יוסף ה' לי בן אחר'. ועל כן 'וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו' שאהב אותו בשביל זה מאד, כי הוא חפץ בזה לרחם על הכל ולעשות תחבולות לקרב הכל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת וישב
ליקוטי הלכות מרבי נתן שטרנהרץ מברסלב
ליקוטי הלכות לפרשת וישב | ציון רבי נתן מברסלב מחבר הספר הקדוש ליקוטי הלכות
הדלקת נרות חנוכה בקבר רבי נחמן מאומן
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!