ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ג בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תרומה

ציון רבי נתן מברסלב תלמיד רבי נחמן מברסלב ומחבר הספרים ליקוטי הלכות לפרשת השבוע וליקוטי תפילות

נשמח אם תשתפו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

דברי חיזוק ועידוד מתוך הספר ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תרומה מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת תרומה – אורח חיים א' הלכות ברכת השחר ה' מ"ה

ועל כן נסמך פרשת הדלקת הנרות המנורה לחנוכת המשכן בפרשה זאת. וכן בפרשת תצוה שנסמכה מיד אחר כל מעשה המשכן וכליו הנאמר בפרשת תרומה. ואחר כך מתחיל תיכף במצות הדלקת נרות המנורה, ואינו מדבר עדיין משום קרבנות רק מנרות המנורה וכמבואר במדרשים ענין זה לענין גדולת מעשה המנורה ונרותיה.

כי עיקר כלל המשכן היה לתקן חטא העגל שהוא עבודה זרה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכלל המשכן הוא בחינת צדקה, בחינת מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.

כי צדקה מגביר הרצון דקדושה (ליקוטי מוהר"ן ח"ב ד').
כי משה ראה גודל התגרות השטן, שיש לו כח כל כך להתגרות בהאדם בזה העולם, עד אשר אחר שהוציאם ממצרים באותות נוראות כאלה, וקרע להם את הים, ונתן להם את התורה בקולות וברקים, ובהתגלות אלקות נורא ומרעיד כזה וכו' וכו'. ואף על פי כן אחר כל אלה, הכשילם (היצר) על ידי הערב רב בפגם עבודה זרה של העגל שהוא בחינת שמד.

על כן כשנתרצה להם השם יתברך בארבעים ימי רצון האחרונים מאלול עד יום כפור צווה להם לעשות משכן.

המשכן הוא בחינת נדבת הלב, לחזק את הרצון הקדוש

וכלל המשכן הוא בחינת נדבת לב, צדקה, כדי לחזק את הרצון דקדושה. כי בהמשכן ובית המקדש היו כל הקרבנות שבאו לרצון כמו שכתוב (ויקרא י"ט) לרצונכם תזבחוהו.

כל מה שעובר על האדם עיקר תיקונו על ידי רצונות חזקים

ועל כן מזכיר בתחילה תיכף ומיד פרשת המנורה בפרשת תצוה ובפרשת בהעלותך כנ"ל, כי זה העיקר שצריכין להגביר הרצון, בתוקף גדול כל כך עד שיאיר לעולם ולא יופסק בכל מיני חושך שעוברים על כל אדם כפי מה שהוא, שזהו בחינת מעשה המנורה, בחינת להעלות נר תמיד.

וזה נעשה בכל אדם ובכל זמן, בכל דור ודור, שבכל מה שעובר על האדם עיקר תיקונו על ידי תוקף הרצון, שעל ידי זה מעלים הכל משמד לרצון.

כי עיקר בחינת עבודה זרה ושמד הוא בחינת תאוות ממון וטרדת ומרירת הפרנסה מה שהשטן והבעל דבר מפיל את כל אחד בדעתו לטבעיות, ורוצה להרחיקו מאמונת ההשגחה והרצון העליון, ומחמת זה דואג תמיד על ממון ופרנסה, מחמת שרואה שעתה נתמעטה פרנסתו, ויש שיש לו ממון הרבה אבל מתאווה יותר ויותר וכו'.

עבודה זרה ושמד זו נפילת הדעת לטבעיות ריחוק האמונה וההשגחה הפרטית העליונה

וכל זה נמשך מבחינת כפירות ברצון והשגחה, שהם בחינת שמד ועבודה זרה. כי כל העבודה זרה תחובים בממון כמו שכתוב בהתורה צוית צדק וכו' (ליקו"מ ח"א כ"ג).

והתיקון לזה בחינת מעשה המשכן, בחינת צדקה לעניים הגונים וכשרים באמת. כי ל"ט מלאכות ממשכן גמרינן (ל"ט המלאכות האסורות בשבת נלמדו ממלאכת המשכן), וכל עסקי המשא ומתן והמלאכות כלולים בל"ט מלאכות. וצריך כל אחד להרבות בצדקה ולכוון להמשיך על עצמו קדושת המשכן שעשה משה, שעשאו בתיקונים כאלה לתקן לדורות חטא העגל שהוא עבודה זרה בחינת תאוות ממון.

המשכן כולל את כל הגוונים והסוגים

כי בהמשכן כלול כל הגוונין עילאין (הגוונים העליונים) המלובשין בכסף וזהב ונחושת ותכלת וארגמן וכו' שבשרשם הם גבוהים מאד, כי הם עיקר גדולת הבורא יתברך שמו כמו שכתוב במקום אחר (ליקו"מ ח"א כ"ה). אך למטה נפלו מאד עד שרוב התרחקות בני האדם מהשם יתברך הוא על ידי טרדת הממון והחפצים, שכולם כלולים בכסף וזהב ונחושת ותכלת וכו'.

על ידי התקשרות לצדיקים וצדקה לשם שמים זוכים להארת הרצון אפילו במקומות החשוכים

ומי שמקשר עצמו לצדיקי הדור האמתיים בחינת משה, ומרבים בצדקה דקדושה לשמים ולא להתפאר, על ידי זה זוכים שמאיר בהם הארת הרצון מבחינת משה, עד שיאיר להם בכל מיני חושך לעלות משם.

המשכן מגן על ישראל גם לאחר חורבנו

כי המשכן נעשה בקדושה כזאת שאפילו בחורבנו יגן על ישראל בבחינת (שמות ל"ח) אלה פקודי המשכן – משכן. משכן בבנינו ומשכן בחורבניה (בחורבנו), בבחינת (במדבר כ"ד) מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל, ודרשו רבותינו ז"ל, אפילו כשהם חרבים מגנים על ישראל. ובשביל זה הקימו את המשכן בכל פעם ופרקוהו בעצמן ונסעו עמו ממקום למקום במדבר חושך ואפילה, מקום נחש שרף ועקרב וכו'. ואחר כך חזרו והקימוהו וכו', להורות לדורות שאפילו כשהמשכן יהיה נפרק וחרוב (מפורק או אחר חורבן) יגן עליהם (המשכן מגן על ישראל גם בחורבנו).

ואם יקשרו רצונם תמיד בקדושת המשכן ובית המקדש וכליו, והכל בכח הצדיקי אמת העוסקים בבנין המשכן בכל דור ודור, כמו שכתוב בהתורה אזמרה וכו' (ליקו"מ ח"א רפ"ב) על ידי זה יוכלו לעבור בשלום בכל המדבריות, בכל מיני חושך וצלמות, אפילו כשעוברים ח"ו במקום נחש ושרף ועקרב וצמאון וכו'.

שבכל מקומות אלו בהכרח שיעבור בהם הרוצה לגשת אל הקודש, בפרט מי שנכשל כבר במה שנכשל ורוצה לשוב, שבהכרח שיעבור באלו המקומות, בבחינת מה שאמר רבינו ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל "בהיינו דעאל" וכו' [בדרך העליה, השב חוזר דרך המקומות שעבר בירידתו] (עיין בהתורה רציצא, ליקו"מ ח"א כ"ז). ומכולם יצילנו ה' על ידי תוקף הרצון דקדושה שיזכה על ידי התקשרות לצדיקי אמת.

המנורה מאירה במקומות החשוכים והאפלים

ועל כן הזכיר בתחילה מעשה המנורה אחר מעשה המשכן כנ"ל, כי מעשה המנורה ונרותיה הם עיקר אור הרצון שהיה מאיר במשכן ובית המקדש, שעל ידי זה עולים מכל מיני חושך שבעולם בבחינת (תהלים י"ח) כי אתה תאיר נרי וכו'.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע – אורח חיים א' הלכות ברכת השחר ה' מ"ה

רבי נתן מברסלב זצוק"ל חיבר בין היתר את החיבור הענק והמפואר ליקוטי הלכות על פי סדר השולחן ערוך ומתוכו מלקטים את דברי התורה לשבת "ליקוטי הלכות לפרשת השבוע".

בית החיים בו נטמון רבי נתן מחבר הליקוטי הלכות
בית החיים בו נטמון רבי נתן מחבר הליקוטי הלכות לפרשת השבוע

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!