ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ראש השנה תשפ"ד בעוד:

ימים
שעות
דקות
שניות

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויקרא

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע

נשמח אם תשתפו

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נָא וְנָא יְדִידֵינוּ אַחֵינוּ! חִזְּקוּ וְאִמְצוּ לְהַחְזִיק בֵּית אֲדוֹנֵינוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ! (מתוך מכתב הפטירה של מוהרנ"ת)

בימים קשים אלו, בעיצומה של מלחמה והתמודדות קיומית מוחשית, בואו ותקחו חלק בהחזקת ציונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ובוודאי שזכות הצדיק תגן בעדכם לעד.

דברי תורה וחיזוק ומטעמים לשולחן שבת מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויקרא מרבי נתן מברסלב זיע"א

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויקרא מתוך הספר הקדוש ליקוטי הלכות חלק אורח חיים הלכות עירובי תחומין הלכה ו' אות ו'

מדוע האות א' בפרשת ויקרא היא אלף קטנה? ואיך כל אחד ואחד מישראל יכול לחזור ולזכות לסוד אלף (1000) אורות הקודש המאירים את נפשות ישראל?

ויקרא ה' אל משה (פרשת ויקרא פרק א'): סוד אל"ף זעירא [האות א' של תיבת ויקרא, שכתובה בספר התורה קטנה יותר יחסית לשאר האותיות] על פי מה שכתב רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא, תורה רפ"ב):

וזהו בחינת תחום שבת אלפיים אמה, אלפיים אמה זה בחינת שני אלפין שהם בחינת שני שכליות בחינת אלפים שנה שקדמה תורה לעולם, היינו בחינת ב' הדרכים הקדושים הנ"ל שהם בחינת "אזמרה לאלקי בעודי" ו"איה השה לעולה", שהם בחינת שני אלפין שני שכליות קדושים אמתיים שהם הם תחום שבת שהוא גבול הקדושה שעל ידם נשארין כל ימי חייו בגבול ותחום הקדושה ואין יוצאין לחוץ חס ושלום שזהו בחינת תחום שבת.

כי שבת כלליות קדושת ישראל כנ"ל כי הדרך של אזמרה וכו' הוא בחינת אלף בבחינת "האלף לך שלמה" שהוא בחינת שבת, מלך שהשלום שלו שאז מאירין האלף אורות שמחזירין לישראל בתוספות שבת.

כידוע בכוונות שכל זה האור נמשך על ידי הדרך הקדש של אזמרה הנ"ל דהיינו על ידי הצדיק שדן את הכל לכף זכות ומוצא נקודות טובות בכל אחד מישראל אפילו בהגרועים מאד וכו' ומכניס זה הדרך בישראל שכל אחד ימצא בעצמו ובחבריו נקודות טובות וכו' כנ"ל כדי שעל ידי זה יכנסו הכל בכף זכות ויחזרו להשם יתברך כנ"ל שכל זה הוא מלאכת המשכן כנ"ל.

כי זה הצדיק בונה משכן שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם שאין בו חטא שזהו בחינת אלף זעירא דויקרא כמבואר בהתורה אזמרה הנ"ל במקומו עיין שם.

ולימוד זכות הזה הוא בבחינת "אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו" וכו' דהיינו אפילו אם אין מוצאין בו כי אם זכות אחד מני אלף ואפילו אם יש באותו המצווה והזכות עצמו רובו פסולת ואין בו כי אם איזה נקודה טובה אחת מאלף באותו זכות עצמו וכמו שדרשו רבותינו ז"ל אפילו אם באותו המלאך עצמו תשע מאות תשעים ותשעה חלקים לחובה ואחד לזכות ניצול גם כן היינו כנ"ל.

שגם המצוה והזכות שמוצאי בעצמו או בחבירו אפילו אם הוא רק אחד מאלף וגם אותו הזכות בעצמו מלא פסולת ופניות וכו' ואין בו כי אם חלק אחד מאלף איזה נקודה טובבה על ידי זה גם כן יוצאין מכף חובה ונכנסין לכף זכות וחוזרין אליו יתברך ואז נתהפך הכל לזכות וזוכין לאלף אורות הנ"ל שהם בחינת תוספות שבת כמובא בכוונות ישמח משה.

וזהו בעצמו בחינת אלף זעירא דויקרא כשקראו למשה אחר הקמת המשכן. כי מבואר שם בכוונות שעל ידי חטא העגל נלקחו ממשה אלף אורות וכו' וזה סוד אלף זעירא דויקרא, ושבת חוזר ומקבלם בסוד תוספות שבת, ואז מחזיר לישראל הכתרים שלהם שהם העדים שהתנצלו מהם ומשה קיבלם תחילה להשלים חסרונו ועכשיו חוזר ונותנם לישראל בעין יפה ומאלו הכתרים יורשים ישראל תוספות שבת בכל ערב שבת. עיין שם. וכל זה על פי הנ"ל.

כי מה שהוא הצדיק האמת על ידי הזכות שמלמד על ישראל ומוצא בהם נקודות טובות אפילו אם הם חוטאים מאד כמו במעשה העגל רחמנא ליצלן שכולל עבודה זרה וגילוי עריות שפיכות דמים כמו שאמרו רז"ל אף על פי כן הוא מוסר נפשו עליהם עד שמוצא בהם מזכות ומחזירם להשם יתברך ועל ידי זה נבנה המשכן כנ"ל.

ואז קוראו מהמשכן בבחינת אלף זעירא דויקרא. לרמז לו שילך בדרך זה שאפילו כשישראל חוטאים מאד ח"ו אף על פי כן יראה למצוא בהם זכות אפילו אחד מני אלף שזהו בחינת אלף זעירא דויקרא שנקטנה האלף מחמת שניטלו ממנו האלף אורות בעון ישראל. והראה לו הקדוש ברוך הוא למשה שמשם דייקא מבחינת האלף זעירא היינו מבבחינת הזכות והטוב אחד מני אלף שמצא בישראל והכניסם לכף זכות שם דייקא הוא קורא אוו מהמשכן כי זה עיקר בחינת מלאכת המשכן כנ"ל.

ועיקר העבודה והמלאכה הנפלאה הזאת שהוא בחינת מלאכת המשכן עיקרו נמשך משבת. כי כל קדושת מלאכת המשכן נמשך משבת כמו שכתוב במקום אחר (תורה ס"ז בליקוטי תנינא) היינו כי בשבת מחזירין למשה האלף אורות שלהם שהם הכתרים וכו' שכל זה הוא תוספות שבת כנ"ל.

היינו על פי דברינו הנ"ל שעיקר דרך הקדש של אזמרה הנ"ל מאיר בשבת קדש כנ"ל ואז חוזרים כל האלף אורות להצדיק בחינת משה והוא מחזיר להם האלף אורות שלהם וכו' שכל זה נמשך על ידי שאז מתגלה ומאיר רק הטוב שבישראל והרע נופל ונתבטל ונמשך ומאיר בשלימות הדרך של אזמרה לאלקי בעודי הנ"ל שזהו בחינת תוספות שבת שזהו בחינת האלף אורות הנ"ל שחוזרים ומאירים על כל אחד מישראל בסוד תוספות שבת שזהו בחינת האלף לך שלמה וכנ"ל. נמצא שהדרך של אזמרה הנ"ל הוא בחינת אלף כנ"ל.

ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
ליקוטי הלכות לפרשת השבוע פרשת ויקרא
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

פוסטים נבחרים

תפילה לראש חודש מליקוטי תפילות

תפילה לראש חודש

תפילה לראש חודש מתוך הספר הקדוש ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן מברסלב זיע"א תפילה ליום ראש

להמשך קריאה »
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב

נושאים קשורים

לתרום לציון רבי נחמן מברסלב באומן, צדקה לצדיק, צדקה לאומן, צדקה לברסלב, תרומה לצדיק, תרומה לציון, תרומה לברסלב, תרומות לברסלב
error: אופס ... התוכן מוגן בזכויות יוצרים !!!